Sidebar

Sứ mạng - Tầm nhìn - Mục tiêu giáo dục - Mục tiêu đào tạo

 I. SỨ MẠNG   

  “Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.” 

     

 

 

II. TẦM NHÌN  

“Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây nguyên, hướng đến các chuẩn mực đào tạo khu vực và quốc tế, là điểm đến tin cậy trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.”

       
III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Đào tạo cử nhân sư phạm kỹ thuật, kỹ sư công nghệ và kỹ thuật viên cao cấp theo ngành nghề của trường có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành được đào tạo một cách vững chắc và thực tiễn, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, đáp ứng các chuẩn mực cần thiết của người lao động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và theo xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Người học được trang bị các kiến thức cơ sở ngành đào tạo để có khả năng nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới, khả năng tự học suốt đời trong môi trường công tác sau khi ra trường; có kỹ năng thực hành chuyên sâu và chuyên nghiệp của chuyên ngành được đào tạo, đủ khả năng hành nghề, khả năng tạo việc làm và phát triển sự nghiệp; được trang bị các kỹ năng và phẩm chất của người lao động hiện đại, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin và chủ động trong vị trí công tác được xã hội phân công.

 

IV. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CẤP ĐẠI HỌC

Mục tiêu của các chương trình đào tạo cấp Đại học là đào tạo các Kỹ sư Công nghệ có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành được đào tạo một cách vững chắc và thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật là các kỹ sư thực hành, kỹ thuật viên cao cấp có những phẩm chất sau:

+ Có đạo đức tốt, đáp ứng các chẩn mực cần thiết của người lao động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và theo xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới.

+ Được trang bị các kiến thức nền của chuyên ngành để có khả năng độc lập nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới, khả năng tự học suốt đời trong môi trường công tác sau khi ra trường.

+ Có kỹ năng thực hành chuyên sâu và chuyên nghiệp của chuyên ngành được đào tạo, đủ khả năng độc lập hành nghề, khả năng tạo việc làm và phát triển sự nghiệp.

+ Được trang bị các kỹ năng và phẩm chất của người lao động hiện đại, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin và chủ động trong vị trí công tác được xã hội phân công.