Sidebar

Lịch công tác tuần 44 từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

Ngày cập nhật: 02/11/2020
     

Lịch công tác tuần 44 từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 26/10
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

08h00

Họp HĐ thi đua khen thưởng trường ĐHSPKT v/v  chon cử Nhà giáo tham dự “Lễ tri ân, tôn vinh tấm gương nhà giáo tiêu biểu” năm 2020 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

08h30

Hội nghị CBVC Khoa Sư phạm Công nghiệp - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC Khoa SPCN

Văn phòng khoa Trưởng Khoa SPCN
09h00 Kiểm tra đồng hồ xe ô tô Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính (TS. Nguyễn Thị Hải Vân); Lãnh đạo Phòng Cơ sở Vật chất (ThS. Ngô Tấn Thống); Nhân viên theo dõi: Ông Trần Văn Quang (CSVC); Nhân viên lái xe: Ông Trần Quốc Khánh (TCHC) Nhà để xe ô tô

Phòng Tổ chức – Hành chính

09h00 Họp BTV Đảng ủy trường Như bên Phòng Bí thư Đảng ủy  Bí thư Đảng ủy trường
10h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
14h00 Giám đốc làm việc với Hội Cựu giáo chức ĐHĐN ĐHĐN: Giám đốc, Chánh VP, Hội Cựu Giáo chức ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

16h30

Họp Hội đồng trường Trường ĐHSPKT, phiên họp bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên Hội đồng trường Phòng họp 1

Hiệu trưởng

Thứ Ba
  27/10

08h30

Tạm hoãn

Hội nghị CBVC Phòng Tổ chức - Hành chính - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC Phòng TC-HC

Phòng họp 1

Trưởng Phòng TC-HC

14h00

Tạm hoãn

Hội nghị CBVC Phòng QLKH&HTQT - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC Phòng QLKH&HTQT

Phòng họp 1

Trưởng Phòng QLKH&HTQT

14h00

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Milan, Ý - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Trưởng Ban KHCN&MT; Ban HTQT; Mời: TS. Dương Minh Quân - Phó Trưởng Ban CTHSSV; 

- Trường ĐHSPKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng QLKH&HTQT, Khoa Điện-Điện tử

Phòng 0803 Khu B 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn

15h00

Họp xét các học bổng đầu năm 2020-2021

Theo Quyết định

Phòng khách QT

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Hội nghị CBVC Phòng Khảo thí, ĐBCLGD

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC Phòng KT,ĐBCLGD

Phòng họp 1 Trưởng Phòng KT,ĐBCLGD
Thứ Tư
 28/10

08h00

Tạm hoãn

Họp giao ban công tác thanh tra pháp chế - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, lãnh đạo và chuyên viên Ban Thanh tra và Pháp chế; - Các trường đại học thành viên: Đại diện BGH phụ trách công tác thanh tra pháp chế, lãnh đạo bộ phận thanh tra pháp chế; - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, VNUK, Khoa Y Dược: Thủ trưởng đơn vị, cán bộ Phụ trách công tác thanh tra pháp chế (nếu có). Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc

14h00
Tạm hoãn
Đơn vị tư vấn báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/500 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Chánh VP Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo các Ban: KHTC, CSVC, CBDA; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, Bí thư ĐTN ĐHĐN;

- Trường ĐHSPKT, Trường ĐHNN: Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các Phòng có liên quan; - Viện VN-UK, Khoa Y Dược: Viện trưởng; Trưởng Khoa; đại diện lãnh đạo các Phòng có liên quan; - Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách; - Theo Giấy mời.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN

14h00

Tạm hoãn

Hội nghị CBVC Khoa Điện - Điện tử - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện BTC Công đoàn trường;

- Toàn thể CBVC Khoa Điện - ĐT

Phòng họp 1 Trưởng Khoa Điện - ĐT

14h00

Hội nghị CBVC Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC Khoa CNHH-MT

Văn phòng khoa P. Trưởng Khoa PT Khoa CNHH-MT

15h00

Họp triển khai công tác tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 Đại diện BGH; Trưởng các đơn vị, tổ trực thuộc và Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Khách QT Hiệu trưởng
Thứ Năm
29/10
08h30 Họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường ĐHSPKT mở rộng - Theo Quyết định;

- Mời Trưởng phòng KT,ĐBCLGD; Giám đốc Trung tâm HL&TT; Trưởng các Khoa Cơ khí, Điện - ĐT, CNHH-MT, KTXD

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Tiếp công dân B10.03-khu B 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Hội nghị CBVC Phòng KH-TC - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC Phòng KH-TC

Văn phòng KH-TC Trưởng Phòng KH-TC
15h30 Họp Ban kiểm tra công tác Vệ sinh môi trường, Phòng cháy chữa cháy, An toàn lao động và Vệ sinh an toàn thực phẩm Theo Quyết định Phòng họp 1

Trưởng ban

TS. Hoàng Dũng

14h00

Hội nghị CBVC Phòng Đào tạo

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo

Văn phòng Phòng ĐT Trưởng Phòng Đào tạo
Thứ Sáu
30/10

08h30

Hội nghị CBVC Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Đại diện Ban Giám hiệu;
- Đại diện BTV Công đoàn trường;

- Toàn thể CBVC Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Phòng họp 1

P. Trưởng Khoa PT Khoa KTXD

08h00

Tạm hoãn

Lễ Khai mạc “Festival Khoa học Công nghệ sinh viên ĐHĐN lần thứ 2, năm 2020”

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; đại diện lãnh đạo: Ban ĐT, Ban KHCN&MT, Ban ĐBCLGD; Ban CTHSSV, Trung tâm TTHL&TT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;

- Các trường đại học thành viên: Đại diện BGH; Đại diện: lãnh đạo Phòng CTSV, KH&HTQT, BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; - Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, Viện NC & ĐT Việt – Anh, Khoa Y Dược, Khoa CNTT&TT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV), Phòng KH&HTQT (hoặc cán bộ phụ trách KH&HTQT);

- BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 3652/QĐ-ĐHĐN ngày 23/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

- Đại biểu theo giấy mời;

- Các nhóm sinh viên và Doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày tại triển lãm;

- CBGV và sinh viên quan tâm.

Hội trường F Tr. ĐHBK

Trưởng BTC PGS.TS Lê Quang Sơn

08h00
Tạm hoãn
Triển lãm sản phẩm Khoa học Công nghệ của sinh viên ĐHĐN - BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 3652/QĐ-ĐHĐN ngày 23/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các nhóm sinh viên và Doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày tại triển lãm;

- CBGV và sinh viên quan tâm.

Khuôn viên ngoài trời Khu F Tr.ĐHBK Trưởng BTC PGS.TS Lê Quang Sơn
13h30 Hội nghị CBVC phòng CSVC - Đại diện Ban giám hiệu

- Cán bộ viên chức phòng CSVC

Phòng họp 1 Trưởng Phòng

Cơ sở Vật chất

Thứ Bảy
 31/10
Sáng 7h45 Chiều 13h45 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020 (từ ngày 31/10/2010 – 01/11/2020) Theo Công văn số 49-CV/ĐU ngày 20/10/2020 của Đảng ủy ĐHĐN. Ban Tuyên giáo Thành ủy ĐN 98 Lê Lợi, ĐN BTC lớp học
08h30

Tạm hoãn

Họp Hội đồng ĐHĐN Theo QĐ số 3534/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
Chủ Nhật
 01/11