Giới thiệu

BAN GIÁM HIỆU

 
          PGS. TS. Phan Cao Thọ                                          
  Hiệu trưởng
  Điện thoại: (84) 0236.3532501
  Email: pctho@ute.udn.vn
        
  TS. Hoàng Dũng
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại:(84) 0236.3532596
  Email: hdung@ac.udn.vn