Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

        
  ThS. Phan Ngọc Kỳ
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3532093
  Email: pnky@ute.udn.vn  
        
  ThS. Nguyễn Văn Thiết
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3532093
  Email: nvthiet@ute.udn.vn

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA PHÒNG


Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế (KT,ĐBCLGD,TT&PC) có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục, công tác khảo thí, thanh tra, pháp chế.


1. Tham mưu hoạch định chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục

Phối hợp với các đơn vị để nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu các mục tiêu và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục.


2. Xây dựng văn bản chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục

- Chủ trì công tác xây dựng văn bản về chính sách đảm bảo chất lượng theo quy chế trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản chính sách, quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.
- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của trường. Đề xuất và theo dõi thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường.
- Đầu mối triển khai thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Hỗ trợ các Khoa triển khai tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ cho HSSV khóa mới.
- Tổ chức xây dựng, bổ sung và quản lý ngân hàng câu hỏi thi; làm đề thi, nhân bản đề thi và phân phối đề thi đến phòng thi.
- Tổ chức chấm thi, ráp điểm, chấm phúc khảo và hậu kiểm.
- Bảo quản và lưu giữ bài thi, đề thi theo quy định.
- Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường và cơ quan cấp trên.


3. Hoạt động thanh tra

- Giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ, nề nếp, kỷ luật của các đơn vị trong trường.
- Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. Bảo đảm cho Nhà trường hoạt động theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.
- Phối hợp với các đơn vị trong trường tiến hành thanh kiểm tra theo kế hoạch của Đại học Đà Nẵng, của Trường.
- Kiến nghị, đề xuất với Ban Giám hiệu các biện pháp khắc phục sau thanh tra.
- Tham gia các Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của viên chức, sinh viên.


4. Công tác pháp chế

- Rà soát hệ thống văn bản: Cập nhật các văn bản pháp quy mới, đề nghị các đơn vị chức năng điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm…
- Giám sát việc triển khai các văn bản quy phạm của các đơn vị.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng để triển khai kế hoạch giáo dục pháp luật.


4. Công tác thi đua khen thưởng

- Giúp Hiệu trưởng trong công tác thi đua khen thưởng bao gồm: Đăng ký thi đua, theo dõi thi đua, tổng hợp thi đua, đề xuất thi đua khen thưởng định kỳ và đột xuất.
 

 
CÁC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
CỦA TRƯỜNG ĐHSPKT