Giới thiệu Đảng ủy

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng gồm 07 chi bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHÓA VII,  NHIỆM KỲ 2017-2020 

 STT

 HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
 1  Đ/c Phan Cao Thọ  - Bí thư
 2  Đ/c Nguyễn Anh Duy  - UV BTV- Chủ nhiệm UBKT
 3  Đ/c Lê Thị Hải Anh  - Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng Đảng ủy
 4  Đ/c Đoàn Chí Thiện  - Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên huấn
 5  Đ/c Nguyễn Thanh Hội                        - Đảng ủy viên phụ trách công tác đào tạo và phong trào NCKH
 6  Đ/c Hồ Trần Anh Ngọc  - Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên
 7  Đ/c Trần Minh Thảo  - Đảng ủy viên theo dõi phát triển đội ngũ cán bộ trẻ
 8  Đ/c Phan Tiến Vinh  - Đảng ủy viên theo dõi công tác tư tưởng học sinh sinh viên

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

 STT

 CHI BỘ  BÍ THƯ CHI BỘ
 1  Tổ chức – Hành chính  Đoàn Chí Thiện
 2  Liên phòng Đào tạo và Khoa học  Nguyễn Tấn Hòa
 3  Phòng Công tác Học sinh Sinh viên  Võ Quang Trường
 4  Khoa Điện  Nguyễn Linh Nam
 5  Khoa Cơ khí  Hồ Trần Anh Ngọc
 6  Khoa Kỹ thuật Xây dựng  Phan Tiến Vinh
 7  Khoa Công nghệ Hóa học  Huỳnh Thị Diễm Uyên
 

ỦY BAN KIỂM TRA

     

    1. Đ/c Nguyễn Anh Duy
    2. Đ/c Nguyễn Thanh Hội
    3. Đ/c Nguyễn Thị Khánh Hồng