Trang Công đoàn Trường

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHÓA I,

NHIỆM KỲ 2017-2022

BAN CHẤP HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Lê Thị Hải Anh Chủ tịch Công đoàn
2 Huỳnh Văn Sanh Phó Chủ tịch Công đoàn
3 Đào Thị Thanh Thu Uỷ viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thị Trung Chinh Uỷ viên Ban Chấp hành
5 Nguyễn Văn Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành
6 Trần Minh Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành
7 Cao Thị Xuân Mỹ Uỷ viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Song Ly Uỷ viên Ban Chấp hành
9 Đoàn Vĩnh Phúc Uỷ viên Ban Chấp hành
10 Ngô Tấn Thống Uỷ viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Thị Hải Vân Uỷ viên Ban Chấp hành

ỦY BAN KIỂM TRA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Huỳnh Văn Sanh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
2 Trần Duy Chung Ủy viên
3 Trần Thị Kim Thanh Ủy viên

BAN PHONG TRÀO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng Ban
2 Trần Minh Hùng Phó Trưởng Ban
3 Cao Thị Xuân Mỹ Ủy viên
4 Đoàn Vĩnh Phúc Ủy viên
5 Nguyễn Văn Thôi Ủy viên

BAN CHUYÊN MÔN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Nguyễn Thị Hải Vân Trưởng Ban
2 Trần Văn Quang Phó Trưởng Ban
3 Ngô Tấn Thống Ủy viên
4 Nguyễn Thị Trung Chinh Ủy viên
5 Lê Uyển Chi Ủy viên

BAN NỮ CÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Đào Thị Thanh Thu Trưởng Ban
2 Lê Thị Hải Anh Phó Trưởng Ban
3 Huỳnh Thị Ngọc Châu Ủy viên
4 Nguyễn Thị Thúy Hoài Ủy viên
5 Nguyễn Thị Bích Trâm Ủy viên