Giới thiệu


       

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TỔ THANH TRA - PHÁP CHẾ

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 ThS. Cao Thị Xuân Mỹ Tổ trưởng
2 Hoàng Văn Hoạt Thanh tra

                                   Tổng cộng có 02 cán bộ viên chức.