Sidebar

Thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 và Danh sách dự kiến trúng tuyển ký tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 và Danh sách dự kiến trúng tuyển ký tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo về đóng bảo hiểm thân thể năm học 2020-2021

Thông báo về đóng bảo hiểm thân thể năm học 2020-2021

Thông báo Bản niêm yết đấu giá tài sản

Bản niêm yết đấu giá tài sản

Thông báo mức thu học phí năm học 2020-2021

Thông báo số 376 về mức thu học phí năm học 2020-2021

Công văn số 3087/ĐHĐN-VP về việc tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 3087/ĐHĐN-VP về việc tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 3007/ĐHĐN-VP về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện công văn số 5896/UBND-VHXH ngày 4/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.2020 và phân công trực

Thực hiện Kê hoạch đào tạo năm 2019-2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Lễ như sau:

Các bài khác...