Sidebar

Thông báo mời và hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử (miễn phí) của iGroup Việt Nam

27 THÁNG 05 2019
Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phối hợp với Tập đoàn Dịch vụ Thông tin Thư viên iGroup tại Việt Nam triển khai “Chương trình trải nghiệm Cơ sở dữ liệu (CSDL) điện tử quốc tế tại ĐHĐN”trong thời hạn: Từ ngày 25/05/2019 - 25/6/2019 (miễn phí) cụ thể như sau:

     1. CSDL điện tử - Nhà xuất bản Đại học Oxford, Vương quốc Anh
     2. CSDL Tạp chí Cambridge Journals - Nhà xuất bản Cambridge University Press
     3. CSDL điện tử Info Science - Nhà xuất bản IGI Global

Kính nhờ Quý Thầy, cô, anh, chị phối hợp, hỗ trợ thông tin mời và hướng dẫn sử dụng khai thác (miễn phí) các CSDL trên đến cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Nhà trường (vui lòng xem hướng dẫn và điều khoản file kèm theo).
Trân trọng./.
Nội dung chi tiết xem tại đây

Các bài khác...