Sidebar

Công văn số 716/ĐHĐN-VP của Đại học Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 716/ĐHĐN-VP của Đại học Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19. 1. Các đơn vị thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 08/03/2020. Đối với sinh viên, học viên, tình nguyện viên quốc tế tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của Nhà trường.

Các bài khác...