Sidebar

Công văn số 2606/ĐHĐN-VP về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cáp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện Công văn số 4930/UBND-SYT ngày 27/27/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng. chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo Đại học Đà Nẵng yêu cầu

Các bài khác...