Sidebar

Công văn 326/ĐHSPKT về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Công văn 326/ĐHSPKT ngày 27/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Các bài khác...