Sidebar

Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, quy định mới đã bỏ hình thức bồi dưỡng tập sự và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết) tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, theo quy định cũ, chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần.

Tuy nhiên, từ ngày 10/12, thời gian thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương chỉ còn tối đa 04 tuần; thời gian thực hiện đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương chỉ còn tối đa 06 tuần. Riêng thời gian thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương vẫn giữ tối đa 08 tuần như cũ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.

Các bài khác...