Sidebar

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương

Ngày 29/06/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, bổ sung thêm thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Bộ Nội vụ cũng bổ sung 4 khoảng thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: thời gian tập sự; thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ; thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngoài ra, bổ sung những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 vào nhóm đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021.

Các bài khác...