Sidebar

Tiếp tục phát động Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt lần thứ tư - năm 2022

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 02/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 21/02/2022 về việc tham gia, tuyên truyền Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt lần thứ tư - năm 2022 do Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố tổ chức.
Theo đó, để phát huy hơn nữa sự lan tỏa của Cuộc thi trong thời gian đến, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đề nghị các Công đoàn bộ phận tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền về kế hoạch cuộc thi và tính năng của website của cuộc thi theo địa chỉ https://bantdktdanang.wixsite.com/nguoitotviectot2022 và vận động cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị tích cực tham gia viết, bài dự thi theo địa chỉ website trên trước ngày 30/4/2022. 

Các bài khác...