Sidebar

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 
 
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Trần Hoàng Vũ Trưởng khoa
2 ThS. Phạm Văn Phát Phó Trưởng khoa
3 ThS. Phạm Duy Dưởng Giảng viên
4 ThS. Dương Quang Thiện Giảng viên - giáo vụ khoa
5 Trần Thu Hiền Văn thư khoa
6 ThS. Phạm Văn Phát Giảng viên
7 ThS. Nguyễn Văn Phát Giáo viên
8 ThS. Trần Thanh Hà Giáo viên
9 ThS. Lê Ngọc Quý Văn Giáo viên
10 ThS. Trần Nguyễn Thuỳ Chung Giảng viên
11 ThS. Võ Thị Hương Giảng viên
12 ThS. Đỗ Phú Huy Giảng viên
13 ThS. Trần Duy Chung Giáo viên
14 ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên Giảng viên
14 ThS. Nguyễn Văn Thịnh Giảng viên
15 Trần Minh Hùng Giáo viên
16 TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ Giảng viên chính
17 ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Trang Giáo viên
18 ThS. Phạm Tuấn Giáo viên
19 Lê Hữu Duy Giảng viên
20 Nguyễn Ngọc Hoài Ân Giảng viên
23 ThS. Phan Thị Diễm Thúy Giáo viên Thực hành
24 ThS. Phạm Thị Trà My Giáo viên
25 ThS. Trần Bửu Dung Giảng viên
26 ThS. Nguyễn Thị Phương Mai Giảng viên
27 ThS. Phạm Thanh Phong Giảng viên
28 ThS. Lê Thiện Nhật Quang Kỹ sư
29 ThS. Trần Quốc Ân Giảng viên
30 ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam Giảng viên
31 Trương thị Ánh Tuyết Giáo viên
32 ThS. Lê Thị Bích Tra Giảng viên
33 ThS. Doãn Văn Đông Giảng viên
34 ThS. Phạm Thị Thảo Khương Giảng viên
35 ThS. Võ Khánh Thoại Giảng viên
36 ThS. Phạm Duy Dưởng Giảng viên
37 ThS. Nguyễn Thị Thúy Hoài Giảng viên
38 TS. Trương Thị Hoa Giảng viên
39 ThS. Võ Anh Tuấn Giáo viên
40 ThS. Trần Thị Khánh Hòa Giảng viên
41 Nguyễn Hữu Nhật Minh Giảng viên
42 ThS. Lê Vũ Giảng viên
43 Nguyễn Văn Nam Kỹ sư

Tổng cộng có 43 cán bộ viên chức

Các bài khác...