Sidebar

Quy trình bổ nhiệm cán bộ

 

TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

qt3.png

Tờ trình Biên bản họp của đơn vị

Các đơn vị đề xuất

P.TCHC

2

Họp Đảng ủy trường phê duyệt đề xuất chủ trương,  Kết luận của Đảng ủy

Đảng ủy trường

P.TCHC

3

BM01.QT03-P.TCHC

Hiệu trưởng

P.TCHC

4

BM02.QT03P.TCHC    Kế hoạch, danh sách

Lãnh đạo trường

P.TCHC

 

5

 

BM03.QT03-P.TCHC

Lãnh đạo trường

Tổ công tác

6

 BM04a.QT03-P.TCHC

BM04b.QT03-P.TCHC

BM04c.QT03-P.TCHC

Lãnh đạo trường

Tổ công tác

7

BM05a.QT03-P.TCHC

 BM05b.QT03-P.TCHC

BM05c.QT03-P.TCHC

Lãnh đạo trường

Tổ công tác

8

BM06a.QT03-P.TCHC

BM06b.QT03-P.TCHC 

BM06c.QT03-P.TCHC

Lãnh đạo trường

Tổ công tác

9

BM07a.QT03-P.TCHC

BM07b.QT03-P.TCHC

BM07c.QT03-P.TCHC

Lãnh đạo trường

Tổ công tác

10

BM08.QT03-P.TCHC

BM09.QT03-P.TCHC

P.TCHC

Các đơn vị

11

Biên bản họp Đảng ủy, Phiếu tín nhiệm

Đảng ủy trường

VP Đảng ủy

12

BM10.QT03-P.TCHC

Hiệu trưởng

P.TCHC

13

Hồ sơ bổ nhiệm nhân sự

Đảng ủy

P.TCHC


Các bài khác...