Sidebar

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

  Điện thoại: (84) 0236.3532093      
  Email: kt-dbclgd@ute.udn.vn      
        
  TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng    
  Trưởng phòng    
  Điện thoại: (84) 0236.3532093    
  Email: ntkhong@ute.udn.vn      
        
  TS. Đặng Ngọc Thành
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3532093
  Email: dnthanh@ute.udn.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA PHÒNG


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các hoạt động quản lý về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường. Thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo công tác tổ chức thi và chấm thi trong toàn Trường chặt chẽ, đúng quy định.


1. Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Phối hợp với các đơn vị để nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu các mục tiêu và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Chủ trì công tác xây dựng văn bản về chính sách đảm bảo chất lượng theo quy chế trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản chính sách, quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của Trường. Đề xuất và theo dõi thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong Trường.

- Chủ trì việc tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng, báo cáo tự đánh giá và các kiến nghị cải tiến chất lượng theo định kỳ.

- Đầu mối triển khai thực hiện công tác đánh giá nội bộ, đánh giá đồng cấp, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Hỗ trợ các khoa triển khai tự đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

- Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Trường và cơ quan cấp trên.


2. Khảo thí

- Xây dựng chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động khảo thí của Trường.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng các đề án, quy định, văn bản quản lý liên quan đến tổ chức kiểm tra và đánh giá, thi kết thúc học phần.

- Chủ trì việc tổ chức xây dựng đề thi, ngân hàng câu hỏi thi, định kỳ rà soát và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi đảm bảo đúng mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần.

- Quản lý đề thi, ngân hàng câu hỏi, nhân bản và phân phối đề thi, lưu giữ bài thi, đề thi theo quy định.

- Chủ trì công tác tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo, hậu kiểm và các khiếu nại liên quan đến điểm thi kết thúc học phần theo quy định.