Sidebar

Giới thiệu


       

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TỔ THANH TRA - PHÁP CHẾ

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 ThS. Nguyễn Hồng Sơn Tổ trưởng
2CN. Ngô Hoàng Thạch Thảo
Chuyên viên

                                   Tổng cộng có 02 cán bộ viên chức.