Sidebar

Giới thiệu

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA CƠ KHÍ

 
 
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Hồ Trần Anh Ngọc Trưởng khoa
2 ThS. Nguyễn Lê Châu Thành Phó Trưởng khoa
3 ThS. Ngô Tấn Thống Phó Trưởng khoa
4 Nguyễn Thị Ánh Nhân viên văn phòng
5 ThS. Đào Thanh Hùng Giáo vụ khoa
6 KS. Huỳnh Văn Sanh Giáo viên
7 ThS. Lê Quốc Khánh Giáo viên
8 ThS. Nguyễn Thanh Tân Giáo viên
9 TS. Hoàng Thành Đạt Giảng viên
10 TS. Bùi Hệ Thống Giảng viên
11 ThS. Nguyễn Công Vinh Giảng viên
12 ThS. Nguyễn Hoài Giảng viên
13 ThS. Nguyễn Xuân Bảo Giảng viên
14 TS. Nguyễn Thị Ái Lành Giảng viên
15 ThS. Nguyễn Minh Tiến Giảng viên
16 ThS. Phùng Minh Tùng Giảng viên
17 ThS. Hoàng Thắng Giảng viên
18 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên
19 ThS. Đoàn Lê Anh Giảng viên
20 ThS. Trần Ngô Quốc Huy Giảng viên
21 ThS. Trần Ngọc Hoàng Giảng viên
22 ThS. Phan nguyễn Duy Minh Giảng viên
23 ThS.. Nguyễn Phú Sinh Giảng viên
24 ThS. Nguyễn Thái Dương Giảng viên
25 ThS. Bùi Thị Xuyến Giảng viên
26 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi Giảng viên
27 KS. Bùi Văn Hùng Giảng viên
28 KS. Nguyễn Văn Chương Kỹ sư

Tổng cộng có 28 cán bộ viên chức