Sidebar

Giới thiệu

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 
 
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Nguyễn Linh Nam Trưởng khoa
2 TS. Nguyễn Đức Quận Phó Trưởng khoa
3 TS. Trần Hoàng Vũ Phó Trưởng khoa
4 ThS. Doãn văn Đông Giảng viên
5 CN. Trần Thu Hiền Nhân viên văn phòng
6 TS. Nguyễn Anh Duy Giảng viên chính
7 KS. Tạ Minh Hường Giáo viên cao cấp
8 ThS. Phạm Văn Phát Giảng viên
9 ThS. Nguyễn Văn Phát Giáo viên
10 ThS. Trần Thanh Hà Giảng viên
11 ThS. Lê Ngọc Quý Văn Giáo viên
12 ThS. Trần Nguyễn Thuỳ Chung Giảng viên
13 ThS. Võ Thị Hương Giảng viên
14 ThS. Đỗ Phú Huy Giảng viên
15 ThS. Trần Duy Chung Giáo viên
16 ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên Giảng viên
17 ThS. Nguyễn Văn Thịnh Giảng viên
18 KS. Trần Minh Hùng Giáo viên
19 ThS. Lý Quỳnh Trân Giảng viên
20 ThS. Hoàng Thị Mỹ Lệ Giảng viên chính
21 ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Trang Giáo viên
22 ThS. Phạm Tuấn Giáo viên
23 KS. Lê Hữu Duy Giảng viên
24 KS. Nguyễn Ngọc Hoài Ân Giảng viên
25 ThS.. Phan Thị Diễm Thúy Giáo viên Thực hành
26 ThS. Phạm Thị Trà My Giáo viên
27 ThS. Trần Bửu Dung Giảng viên
28 ThS. Nguyễn Thị Phương Mai Giảng viên
29 ThS. Phạm Thanh Phong Giảng viên
30 KS. Lê Thiện Nhật Quang Giảng viên
31 ThS. Trần Quốc Ân Giảng viên
32 ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam Giáo viên
33 KS. Trương thị Ánh Tuyết Giáo viên
34 ThS. Lê Thị Bích Tra Giảng viên
35 ThS. Dương Quang Thiện Giảng viên - giáo vụ khoa
36 ThS. Phạm Thị Thảo Khương Giảng viên
37 ThS. Võ Khánh Thoại Giảng viên
38 ThS. Phạm Duy Dưởng Giảng viên
39 ThS. Nguyễn Thị Thúy Hoài Giáo viên Thực hành
40 ThS. Trương Thị Hoa Giảng viên
41 ThS. Võ Anh Tuấn Giáo viên
42 ThS. Trần Thị Khánh Hòa Giảng viên
43 KS. Nguyễn Hữu Nhật Minh Giảng viên
44 ThS. Lê Vũ Giảng viên
45 KS. Nguyễn Văn Nam Kỹ sư

Tổng cộng có 45 cán bộ viên chức