Sidebar

Giới thiệu

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 ThS. Phan Tiến Vinh Phó Trưởng khoa phụ trách
2 ThS. Nguyễn Phú Hoàng Phó Trưởng khoa
3 CN. Nguyễn Thị Bích Trâm Văn Thư
4 KS. Đoàn Vĩnh Phúc Giáo vụ khoa
5 TS. Bạch Quốc Sỹ Giảng viên
6 ThS. Lê Chí Phát Giảng viên
7 ThS. Nguyễn Tiến Dũng Giảng viên
8 TS. Thân Vĩnh Dự Giảng viên
9 ThS. Lê Thị Phượng Giảng viên
10 ThS. Phan Nhật Long Giảng viên
11 ThS. Mai Phước Ánh Tuyết Giảng viên
12 ThS. Võ Duy Hải Giảng viên
13 ThS. Trương Thị Thu Hà Giảng viên
14 TS. Nguyễn Thanh Bình Giảng viên
15 ThS. Phạm Thị Phương Trang Giảng viên
16 ThS. Phan Viết Nhựt Giảng viên
17 ThS. Phan Thanh Ngọc Giảng viên
18 ThS. Ngô Thị Mỵ Giảng viên
19 ThS. Lê Minh Thắng Giảng viên
20 ThS. Huỳnh Võ Duyên Anh Giảng viên
21 ThS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên Giảng viên
22 ThS. Đặng Ngọc Thành Giảng viên
23 ThS.. Lê Thanh Hòa Giảng viên
24 ThS. Võ Thị Vỹ Phương Giảng viên
25 ThS. Lưu Thiên Hương Giảng viên
26 ThS. Đinh Nam Đức Giảng viên
27 KS. Trần Vũ Tiến Giảng viên
28 KS. Ngô Thanh Vinh Giảng viên
29 ThS. Trần Thanh Quang Giảng viên
30 ThS. Lê Thị Kim Anh Giáo viên
31 ThS. Trương Hoàng Lộc Giáo viên

Tổng cộng có 31 cán bộ viên chức