Sidebar

Thông báo về việc triển khai khảo sát nhu cầu đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

18 THÁNG 05 2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Số: 244/ĐHSPKT-ĐT

V/v triển khai khảo sát nhu cầu đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2021 

 


Kính gửi: Quý anh/chị sinh viên, cựu sinh viên

 

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật là trường công lập - thành viên của Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 2017 theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Nhằm đánh giá chính xác nhu cầu đào tạo, Nhà trường xin được khảo sát ý kiến của quý anh/chị về nhu cầu học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học để Nhà trường có thể xem xét triển khai hình thức đào tạo này trong thời gian tới tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Thông tin về đợt khảo sát như sau:

- Thời gian thực hiện: 19/5/2021 - 20/6/2021

- Hình thức: Trực tuyến

- Đường liên kết:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegsSO0mGXOiZvM5MOVascpsZfcqI3RWZedtwY7hmBWh0fnVg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý anh/chị./.


Nơi nhận:                                                             

- Thông báo trên website;

- Ban Giám hiệu;

- Các khoa trực thuộc;

- Lưu: VT,ĐT.

                 HIỆU TRƯỞNG

     

                       ( Đã ký)

            PGS.TS. Phan Cao Thọ

 

Các bài khác...