Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật họp bàn việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình Xanh – lần thứ 6” và Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ Nhất

Vào ngày 07/02/2020, thực hiện kế hoạch Khoa học Công nghệ (KHCN) năm 2020 và để chuẩn bị tốt, nâng cao chất lượng khoa học của các Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế sẽ được tổ chức trong năm 2020; Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã họp bàn việc tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình Xanh – lần thứ 6” (ATiGB 2020) và Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ Nhất.

Vào ngày 07/02/2020, thực hiện kế hoạch Khoa học Công nghệ (KHCN) năm 2020 và để chuẩn bị tốt, nâng cao chất lượng khoa học của các Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế sẽ được tổ chức trong năm 2020; Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã họp bàn việc tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình Xanh – lần thứ 6” (ATiGB 2020) và Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ Nhất.

hopAITGB07022020.jpgBan Giám hiệu và các đơn vị chức năng của ĐHSPKT họp bàn việc tổ chức hai hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế

Năm nay Hội thảo khoa học quốc gia ATiGB 2020, lần thứ 6 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2020; thành phần Ban tổ chức Hội thảo sẽ mời những nhà khoa học có uy tín đến từ các trường đại học trên toàn quốc và trên thế giới. Điểm mới của hai hội thảo là: các bài báo gửi cho hội thảo sẽ thực hiện trên hệ thống Website EasyChair, các bài báo tham gia hội thảo sẽ được chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo (có chỉ số ISBN, phát hành online) hoặc chuyên san ICT thuộc Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KHCN) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) hoặc số đặc biệt của Tạp chí KHCN ĐHĐN.
Ngay từ lúc này, các công tác chuẩn bị phát hành thông báo, thông tin gửi đến các nhà khoa học trong nước và quốc tế đang được Trường ĐHSPKT gấp rút chuẩn bị, nhằm tổ chức tốt hai hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Các bài khác...