Sidebar

Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Tiếp theo Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế tạo Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/12/2020 và Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn những việc cần làm trong các nhà trường, cơ sở giáo dục để chuẩn bị đón trẻ mầm non, học sinh, học viên và sinh viên đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các bài khác...