Sidebar

Thông báo số 155/TB-ĐHSPKT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng về việc hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thực hiện Kết luận số 150/KL-ĐHSPKT ngày 28/4/2020 của Hiệu trưởng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị bàn một số giải pháp cấp bách trong và sau dịch Covid-19, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật triển khai hỗ trợ sinh viên với các nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm tại đây

Các bài khác...