Sidebar

Công văn số 481/ĐHSPKT-TCHC của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (Molave)

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công văn số 3697/ĐHĐN-VP ngày 26/10/2020 của Đại học Đà Nẵng về việc ứng phó với cơn bão số 9

tbbaoso9_1.jpg
tbbaoso9_2.jpg

Các bài khác...