Sidebar

Tổ chức thành công Đại hội các Công đoàn bộ phận (nhiệm kỳ 2023 – 2028) trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-CĐĐHSPKT, ngày 30/12/2022 của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật về tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận, Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật về tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận - Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-CĐĐHSPKT, ngày 30/12/2022 của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật về tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận, Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật về tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận - Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.
 Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHSPKT đã chỉ đạo và hướng dẫn các Công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận (gọi tắt là đại hội) nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tại đại hội, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, chất lượng, hiệu quả và thiết thực theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đoàn viên công đoàn các công đoàn bộ phận đã tích cực thảo luận, tham gia đóng góp các ý kiến, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; góp phần hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu.
Đại hội đã bầu ra các đồng chí công đoàn viên tiêu biểu vào Ban Chấp hành công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường ĐHSPKT khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028.
Một số hình ảnh tại Đại hội các Công đoàn bộ phận

13.jpg

10.jpg

2.jpg

1.jpg

12.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

3.jpg
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...