Sidebar

Quy trình Ban điều hành ISO

STT TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1 Nhu cầu mong đợi các bên liên quan XEM
2 Tuyên bố phạm vi XEM
3 Sứ mạng- Tầm nhìn  XEM
4 Chính sách XEM
5 Mục tiêu chất lượng XEM
6 Quy trình kiểm soát tài liệu XEM XEM
7 Quy trình kiểm soát hồ sơ XEM XEM
8 Quy trình kiểm soát rủi ro XEM XEM
9 Quy trình xem xét lãnh đạo XEM XEM
10 Quy trình đánh giá nội bộ XEM XEM
11 Quy trình thực hiện khắc phục và cải tiến phòng ngừa XEM XEM