Sidebar

Quy trình Ban điều hành ISO


STT

TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1.    

Chính sách chất lượng

Sứ mạng - Tầm nhìn

Chính sách

Sứ mạng - Tầm nhìn


2.    

Mục tiêu

XEM


3.    

Bối cảnh

XEM


4.    

Phạm vi áp dụng

XEM


5.    

Quy trình Kiểm soát Tài liệu

XEM

XEM

6.    

Quy trình Quản lý Hồ sơ

XEM

XEM

7.    

Quy trình Kiểm soát Rủi ro

XEM

XEM

8.    

Quy trình Xem xét Lãnh đạo

XEM

XEM

9.    

Quy trình Đánh giá Nội bộ

XEM

XEM

10.           

Quy trình Khắc phục Cải tiến

XEM

XEM