Sidebar

Quy trình Giới thiệu việc làm

TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

 htsv.JPG

 

TTHSV&QHDN

Các đơn vị

2

 

TTHSV&QHDN

 

3

 

TTHSV&QHDN

DN

4

BM01

TTHSV&QHDN

 

5

 

BGĐ

 

6

 

TTHSV&QHDN

DN

7

 

SV

TTHSV&QHDN và DN

8

 

TTHSV&QHDN

 

9

 

DN

TTHSV&QHDN

10

 

TTHSV&QHDN

 


Các bài khác...