Sidebar

Giới thiệu

  Điện thoại: (84) 0236.3894399      
  Email: tchc_dhspkt@ute.udn.vn      
        
  ThS. Đoàn Chí Thiện    
  Trưởng phòng    
  Điện thoại: (84) 0236.3894399    
  Email: dcthien@ute.udn.vn      
        
  Lê Thị Hải Anh
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3863940
  Email: lthanh@ute.udn.vn
   
        
  ThS. Phan Quang Tùng
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3532118
  Email: pqtung@ute.udn.vn
   

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA PHÒNG

Phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC) có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các hoạt động chung của nhà trường. Quản lý, triển khai công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, hành chính văn phòng, đối nội, đối ngoại, lễ tân khánh tiết, thông tin tuyên truyền, công tác quản trị mạng, công tác chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, quản lý cơ sở vật chất, cung ứng vật tư thiết bị, công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, cảnh quan môi trường, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh... của toàn trường. Giúp Hiệu trưởng trong công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 

1. Điều phối hoạt động chung của nhà trường

- Là đầu mối điều phối chung các hoạt động trong trường nhằm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Ban Giám hiệu đến các đơn vị và cá nhân trong toàn trường.
- Xây dựng các nội quy, quy định đảm bảo nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong Trường đối với CBVC, HSSV.


2. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự

- Tham mưu cho Hiệu trưởng, đề xuất và xây dựng, hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự: Định biên, quản lý cán bộ, quy hoạch đội ngũ, tuyển dụng, sử dụng lao động, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bồi dưỡng, đào tạo.
- Quản lý, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Quản lý hồ sơ nhân sự, sổ bảo hiểm xã hội CBVC; cập nhật và quản lý thông tin CBVC theo sự phân quyền của Đại học Đà Nẵng.


3. Công tác hành chính, văn phòng

- Xây dựng chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn của nhà trường.
- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất.
- Tiếp nhận, xử lý công văn, thông tin đi, đến; soạn thảo văn bản.
- Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu, quản lý con dấu.
- Công tác quản lý dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất.
 
4. Công tác lễ tân, khánh tiết

- Phối hợp các đơn vị tổ chức các sự kiện, đón tiếp khách trong và ngoài nước.
- Tổ chức việc lễ tân và tiếp khách đến làm việc tại trường.
- Thực hiện các công việc hiếu, hỷ theo quy định của Đại học Đà Nẵng và của Trường
- Điều hành xe phục vụ công tác, quản lý phòng học, phòng họp, hội trường...


5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự

- Đảm bảo ANTT trong nhà trường, bảo vệ tài sản.
- Triển khai các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác tự vệ, an ninh quốc phòng.
- Triển khai các công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 7. Công tác thông tin tuyên truyền, quản trị mạng và công tác khác

- Thực hiện công tác thông tin, truyên truyền, bảng tin, lịch công tác.
- Công tác quản trị mạng, website, bảo vệ dữ liệu.
- Lập kế hoạch và tổ chức việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, định kỳ và đột xuất cho CBVC và HSSV; thực hiện công tác y tế học đường theo quy định.
- Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.