Sidebar

Tổ công nghệ thông tin 

     
  Email: tocntt@ute.udn.vn      
        
  ThS. Ninh Văn Anh    
  Tổ trưởng    
  Điện thoại: (84) 0935.495.519    
  Email: nvanh@ute.udn.vn      

 

     
       
        
  ThS. Đoàn Văn Cự    
  Chuyên viên    
  Điện thoại: (84) 0906.090.206    
  Email: dvcu@ute.udn.vn      

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

I. Chức năng
Tổ Công nghệ Thông tin là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trường) do Ban Giám hiệu trực tiếp quản lý, có các chức năng như sau:
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược, kế hoạch và định hướng triển khai hạ tầng và các ứng dụng liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT);
- Giúp việc cho Ban Giám hiệu để tổ chức quản lý hệ thống hạ tầng và ứng dụng CNTT của Trường;
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, triển khai ứng dụng CNTT của Trường phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
II. Nhiệm vụ 
1. Công tác tham mưu
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển hệ thống CNTT của Trường; đề xuất việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cao năng lực quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu của Trường trong từng giai đoạn. 
- Tham gia tư vấn, xây dựng các dự án triển khai ứng dụng CNTT và đầu tư thiết bị CNTT tại Trường.
- Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan và thực hiện chức năng giám sát các hoạt động, ứng dụng CNTT.
2. Công tác quản lý, nghiệp vụ
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu các website của Trường; phối hợp với các đơn vị để phát triển và ứng dụng hiệu quả các phần mềm nhằm thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động trong toàn Trường. 
- Quản lý và phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai và khai thác hiệu quả hệ thống quản lý học tập Learning Management System (LMS); hệ điều hành tác nghiệp; hệ thống đánh giá, phân loại viên chức của Trường…
- Quản lý hệ thống thư điện tử, tên miền, máy chủ ảo và cấp phát cho người dùng của Trường… 
- Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ các hoạt động chung của Trường và cung cấp, duy trì hoạt động mạng Internet tại các đơn vị.
- Xây dựng giải pháp và triển khai bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống, cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý của Trường.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị ứng dụng CNTT phục vụ công việc chuyên môn, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Trường. 
- Đề xuất thay thế, nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt, cài đặt và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị CNTT được giao gồm: hệ thống máy chủ, máy chủ ảo, hệ thống mạng có dây, hệ thống mạng không dây, máy vi tính, thiết bị mạng, máy chiếu, phần mềm đang sử dụng, đường truyền Internet của Trường…
- Kiểm tra và đề xuất sửa chữa, xử lý sự cố hư hỏng máy tính, thiết bị mạng, phần cứng; nâng cấp phần mềm của các đơn vị khi có đề nghị. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.
3. Công tác phối hợp
- Phối hợp các đơn vị trong Trường và các tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT, bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng nội bộ của Trường.
- Phối hợp với Trung tâm Học liệu và Truyền thông quản lý thông tin và bảo mật trên website của Trường; phối hợp với Phòng Đào tạo quản lý các thiết bị và phần mềm phục vụ đào tạo; phối hợp với Phòng Cơ sở vật chất xây dựng kế hoạch định kỳ hằng năm liên quan đến kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tin học mà tổ CNTT quản lý như máy chủ, máy tính, máy chiếu, phần mềm đang sử dụng…
- Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường: Tổ chức thi trên máy tính; hỗ trợ và thực hiện các hoạt động tin học liên quan tới tuyển sinh, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; kiểm soát thông tin của các trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội do Trường và các đơn vị thuộc Trường quản lý.
- Phối hợp, báo cáo về công tác CNTT của Trường đúng quy định của Đại học Đà Nẵng và các cơ quan chức năng khác.