Sidebar

Trang Công đoàn Trường

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức vào ngày 28/4/2023. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 11 đồng chí.

Là một Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Đại học Đà Nẵng, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật hiện có 235 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 13 công đoàn bộ phận.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Đại học Sư phạm Kỹ thuật, sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Đại học Đà Nẵng và sự hưởng ứng nhiệt tình trong các hoạt động của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), cán bộ viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ),  Công đoàn Trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ: đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, CBVC-NLĐ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh; tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng và năng lực công tác chuyên môn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục trong Nhà trường.


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHÓA II,

NHIỆM KỲ 2023-2028

BAN CHẤP HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch Công đoàn
2 Nguyễn Thị Hải Vân Phó Chủ tịch Công đoàn
3 Nguyễn Thị Trung Chinh Uỷ viên Ban Thường vụ
4 Phùng Minh Tùng Uỷ viên Ban Chấp hành
5 Nguyễn Văn Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành
6 Trần Duy Chung Uỷ viên Ban Chấp hành
7 Trần Bửu Dung Uỷ viên Ban Chấp hành
8 Đinh Nam Đức Uỷ viên Ban Chấp hành
9 Trần Thị Nhật Linh Uỷ viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Văn Thôi Uỷ viên Ban Chấp hành
11 Phan Quang Tùng Uỷ viên Ban Chấp hành

BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2020 -2022

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Phan Ngọc Kỳ Trưởng ban
2 Nguyễn Hồng Sơn Ủy viên
3 Nguyễn Thị Trung Chinh Ủy viên

BAN PHONG TRÀO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng Ban
2Nguyễn Văn Thôi Phó Trưởng Ban
3 Phan Quang Tùng Ủy viên
4 Phùng Minh Tùng Ủy viên


BAN CHUYÊN MÔN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Trần Duy Chung Trưởng Ban
2 Đinh Nam Đức Phó Trưởng Ban
3 Nguyễn Hồng Sơn Ủy viên


     

BAN NỮ CÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Nguyễn Thị Hải Vân Trưởng Ban
2 Trần Bửu Dung Phó Trưởng Ban
3 Nguyễn Thị Trung Chinh Ủy viên

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2023 - 2028

STT

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

CHỦ TỊCH

1 CĐBP Tổ chức Hành chính - Kế hoạch Tài chính   Phan Quang Tùng
2 CĐBP Phòng Đào tạo   Nguyễn Thị Hoa
3 CĐBP Phòng Công tác Sinh viên Nguyễn Văn Dũng
4 CĐBP Phòng Khảo thí Nguyễn Hồng Sơn
5 CĐBP Phòng Cơ sở vật chất Nguyễn Văn Thôi
6 CĐBP Khoa học và Hợp tác Quốc tế Đoàn Lê Anh
7 CĐBP Trung tâm Học liệu và Truyền thông Hoàng Bá Đại Nghĩa 
8 CĐBP Khoa Cơ khí Phùng Minh Tùng
9 CĐBP Khoa Điện - Điện tử Trần Duy Chung
10 CĐBP Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đinh Nam Đức
11 CĐBP Khoa CN Hóa học - Môi trường Nguyễn Thị Trung Chinh
12 CĐBP Khoa Sư phạm Công nghiệp Trần Lê Nhật Hoàng
13 CĐBP Khoa Công nghệ số Trần Bửu Dung