Sidebar

Cơ cấu tổ chức Công đoàn trường

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHÓA II,

NHIỆM KỲ 2023-2028

BAN CHẤP HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch Công đoàn
2 Nguyễn Thị Hải Vân Phó Chủ tịch Công đoàn
3 Nguyễn Thị Trung Chinh Uỷ viên Ban Thường vụ
4 Phùng Minh Tùng Uỷ viên Ban Chấp hành
5 Nguyễn Văn Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành
6 Trần Duy Chung Uỷ viên Ban Chấp hành
7 Trần Bửu Dung Uỷ viên Ban Chấp hành
8 Đinh Nam Đức Uỷ viên Ban Chấp hành
9 Trần Thị Nhật Linh Uỷ viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Văn Thôi Uỷ viên Ban Chấp hành
11 Phan Quang Tùng Uỷ viên Ban Chấp hành

BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2020 -2022

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Phan Ngọc Kỳ Trưởng ban
2 Nguyễn Hồng Sơn Ủy viên
3 Nguyễn Thị Trung Chinh Ủy viên

BAN PHONG TRÀO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng Ban
2 Trần Minh Hùng Phó Trưởng Ban
3 Cao Thị Xuân Mỹ Ủy viên
4 Đoàn Vĩnh Phúc Ủy viên
5 Nguyễn Văn Thôi Ủy viên

BAN CHUYÊN MÔN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Nguyễn Thị Hải Vân Trưởng Ban
2 Trần Văn Quang Phó Trưởng Ban
3 Ngô Tấn Thống Ủy viên
4 Nguyễn Thị Trung Chinh Ủy viên
     

BAN NỮ CÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1 Đào Thị Thanh Thu Trưởng Ban
2 Lê Thị Hải Anh Phó Trưởng Ban
3 Nguyễn Thị Bích Trâm Ủy viên

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2023 - 2028

STT

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

CHỦ TỊCH

1 CĐBP Tổ chức Hành chính - Kế hoạch Tài chính  Phan Quang Tùng
2 CĐBP Phòng Đào tạo   Nguyễn Thị Hoa
3 CĐBP Phòng Công tác Sinh viên Nguyễn Văn Dũng
4 CĐBP Phòng Khảo thí Nguyễn Hồng Sơn
5 CĐBP Phòng Cơ sở vật chất Nguyễn Văn Thôi
6 CĐBP Khoa học và Hợp tác Quốc tế Đoàn Lê Anh
7 CĐBP Trung tâm Học liệu và Truyền thông Hoàng Bá Đại Nghĩa 
8 CĐBP Khoa Cơ khí Phùng Minh Tùng
9 CĐBP Khoa Điện - Điện tử Trần Duy Chung
10 CĐBP Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đinh Nam Đức
11 CĐBP Khoa CN Hóa học - Môi trường Nguyễn Thị Trung Chinh
12 CĐBP Khoa Sư phạm Công nghiệp Trần Lê Nhật Hoàng
13 CĐBP Khoa Công nghệ số Trần Bửu Dung

Các bài khác...