Sidebar

Giới thiệu

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Phan Cao Thọ

pctho@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Xây dựng và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện chiến lược phát triển các ngành đào tạo, chiến lược phát triển Nhà trường; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác đào tạo; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Đào tạo; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Khoa Kỹ thuật Xây dựng; Khoa Sư phạm Công nghiệp; Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn kỹ thuật, công nghệ.

- Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS Hoàng Dũng

hdung@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Công tác sinh viên; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Công tác an ninh trật tự, quản lý Ký túc xá;An toàn lao động, phòng chống thiên tai, cháy nổ, y tế, vệ sinh phòng dịch;Công tác thanh tra - Pháp chế, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác quản lý, khai thác Cơ sở vật chất, Phòng thí nghiệm, Xưởng thực hành; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự của Trường.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Tổ thanh tra - Pháp chế; Khoa Điện - Điện tử; Phòng Cơ sở vật chất; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.

- Sinh hoạt tại phòng Công tác sinh viên.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Võ Trung Hùng

vthung@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác: 

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Khoa học - Công nghệ; Kiểm định và đảm bảo chất lượng; Hợp tác doanh nghiệp; Cổng thông tin, Website: Công tác thư viện, xuất bản, thông tin - tư liệu; Công tác Công đoàn, Chi hội Cựu chiến binh.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: PPhòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục; Khoa Cơ khí; Khoa Công nghệ Hoá học và Môi trường; Trung tâm Học liệu và Truyền thông ; Tổ Công nghệ thông tin; Trung tâm Nghiên cứu và triển khai Thiết bị nâng chuyển.

- Sinh hoạt tại Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.