Sidebar

 

Thông báo về việc giới thiệu chữ ký Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Thông báo về việc giới thiệu chữ ký Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Lịch thi đấu môn bóng đá hội thao khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng năm 2021

Lịch thi đấu môn bóng đá hội thao khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng năm 2021

Lịch thi đấu giải cầu lông hội thao khối thi đua các trường Đại học tại Đà Nẵng năm 2021

Lịch thi đấu giải cầu lông hội thao khối thi đua các trường Đại học tại Đà Nẵng năm 2021

Thông báo về việc giới thiệu mẫu dấu Trung Tâm Nhật Bản - Đại Học Đà Nẵng

Thông báo về việc giới thiệu mẫu dấu Trung Tâm Nhật Bản - Đại Học Đà Nẵng

Kế hoạch xây dựng và ra soát các văn bản liên quan thực hiện Quyết định số 2200/QĐ-TTg

Kế hoạch xây dựng và ra soát các văn bản liên quan thực hiện Quyết định số 2200/QĐ-TTg

Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Kế hoạch triển khai tháng công nhân 2021

Kế hoạch triển khai tháng công nhân 2021

Nghị quyết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Nghị quyết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Quyết định 359/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 359/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Các thông báo khác...