Sidebar

THÔNG BÁO QUI TRÌNH THANH TOÁN TẠM ỨNG THEO QCCTNB 2016

Để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi Ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo cho công tác tài chính đúng thủ tục, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thanh toán, Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn một số thủ tục và quy trình thanh toán như tập tin đính kèm.

Thông báo Học bổng "Thử thách DCT" và Học bổng khuyến học HK115

Thông báo về Học bổng "Thử thách DCT" và Học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ I, năm học 2015-2016.

Các bài khác...