Sidebar

THÔNG BÁO QUI TRÌNH THANH TOÁN TẠM ỨNG THEO QCCTNB 2016

12 THÁNG 12 2016

QUY TRÌNH TẠM ỨNG, THANH TOÁN

Căn cứ Quy chế Chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định số 291a/QĐ-CĐCN ngày 28/06/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ;

Để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi Ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo cho công tác tài chính đúng thủ tục, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thanh toán, Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn một số thủ tục và quy trình thanh toán như  tập tin đính kèm.

Các bài khác...