Sidebar

Bản niêm yết đấu giá tài sản

Bản niêm yết đấu giá tài sản

Quyết định về việc thành lập Phòng Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc thành lập Phòng Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký xây dựng Đề án chuyển đổi số của Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký xây dựng Đề án chuyển đổi số của Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Công văn về việc tuyển dụng Chuyên viên/ Kỹ thuật viên sang Đức làm việc cho dây chuyền Nhà máy CBTP

Công văn về việc tuyển dụng Chuyên viên/ Kỹ thuật viên sang Đức làm việc cho dây chuyền Nhà máy CBTP

Thông báo đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2024

Thông báo đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2024

Thông báo số 01 Viết bài tham dự Hội thảo 3 Đại học Vùng "30 năm Đại học Vùng - Thực tiễn và triển vọng"

Thông báo số 01 Viết bài tham dự Hội thảo 3 Đại học Vùng "30 năm Đại học Vùng - Thực tiễn và triển vọng"

Quyết định về việc ủy quyền cho Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc ủy quyền cho Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, nhiệm kỳ 2020-2025

Các bài khác...