Sidebar

Thông báo về việc giới thiệu chữ ký Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về việc giới thiệu chữ ký Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, năm 2021

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và chuyên viên Ban Hợp tác quốc tế - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và chuyên viên Ban Hợp tác quốc tế - Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19

Về việc giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Về việc giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Quyết định về việc điều chuyển và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

Quyết định về việc điều chuyển và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

Về việc giao phụ trách Ban Cơ sở vật chất

Về việc giao phụ trách Ban Cơ sở vật chất

Quyết định về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

Quyết định về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

Các bài khác...