Sidebar

Tuyển dụng sinh viên thực tập Công ty TNHH Trọng Thức

Tuyển dụng sinh viên thực tập Công ty TNHH Trọng Thức

CBVC và sinh viên không có nhiệm vụ không đến trường trong thời gian diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực

CBVC và sinh viên không có nhiệm vụ không đến trường trong thời gian diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022

Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; ngạch chuyên viên chính; lãnh đạo, quản lý cấp phòng; lãnh đạo, quản lý cấp huyện

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; ngạch chuyên viên chính; lãnh đạo, quản lý cấp phòng; lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương theo phương thức từ xa

Bảng niêm yết đấu giá tài sản năm 2021

Thực hiện công tác niêm yết đấu giá tài sản thanh lý năm 2021 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”

Tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”

Thành lập Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ cán bộ, viên chức, người lao động Khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng năm 2022

Thành lập Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ cán bộ, viên chức, người lao động Khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng năm 2022

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2022

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2022

Các bài khác...