Sidebar

Các văn bản biểu mẫu

*
Biểu mẫu Đại hội công đoàn bộ phậnnewnew.gif
* Đề nghị hoàn trả tiền đóng góp quỹ tương trợnewnew.gif
* Các mẫu văn bản của Công đoàn newnew.gif
* Đơn gia nhập công đoàn newnew.gif
* Quyết đinh về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam
* Quyết định về việc Ban hành "Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
* Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
* Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
* Công văn Công đoàn trường CĐCN thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ
* Chỉ thị về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ)
* QUYẾT ĐỊNH Số: 162/QĐ-CĐN, ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam
* HƯỚNG DẪN số 05/HD-CĐN, ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
* ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI THÔNG QUA (NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2013)
* HƯỚNG DẪN thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
* Công văn Công đoàn trường CĐCN về việc lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
* Công văn về việc tuyên truyền và phát động cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong phòng chống bạo lực gia đình
* Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng
* Quyết định Phê duyệt Thể lệ cuộc thi Viết về tấm gương điển hình trong phòng chống bạo lực gia đình
* Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05/KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48/CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
* ĐƠN MƯỢN TIỀN TỪ QUỸ TƯƠNG TRỢ
* GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TIỀN HỖ TRỢ PHÚNG VIẾNG
* GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI QUÀ MỪNG ĐÁM CƯỚI
* GIẤY ĐỀ NGHỊ THĂM HỎI

Các bài khác...