Sidebar

Cơ cấu tổ chức

       

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 ThS. Đoàn Chí Thiện Trưởng phòng
2 Lê Thị Hải Anh Phó Trưởng phòng
3 TS. Nguyễn Thị Hải Vân Phó Trưởng phòng
4 Dương Thị Hương Chuyên viên Văn thư
5 Trần Thị Phúc Hiếu Chuyên viên
6 ThS. Ninh Văn Anh Chuyên viên
7 Trần Trung Hậu Chuyên viên
8 ThS. Phan Quang Tùng Kỹ sư
9 Phan Thị Thu Trâm Chuyên viên
10 Đồng Thị Kim Thùy Chuyên viên
11 Trần Quốc Khánh Nhân viên lái xe
12 Trịnh Kim Chi Nhân viên Y tế
13 Nguyễn Anh Việt Nhân viên bảo vệ
14 Trương Đa Nhân viên bảo vệ
15 Lê Thiện Cường Nhân viên bảo vệ
16 Huỳnh Thái Sơn Nhân viên bảo vệ
17 Nguyễn Văn Lợi Nhân viên bảo vệ
18 Nguyễn Mạnh Đề Nhân viên bảo vệ
19 Đỗ Hữu Long Nhân viên bảo vệ
20 Nguyễn Quý Nhân viên bảo vệ
21 Lê Đức Tuấn Nhân viên bảo vệ
22 Nguyễn Thị Dung Nhân viên phục vụ
23 Hà Thị Hiên Nhân viên phục vụ
24 Trần Thị Hoa Nhân viên phục vụ
25 Nguyễn Thị Thu Hồng Nhân viên phục vụ

                                   Tổng cộng có 25 cán bộ viên chức.

 

Các bài khác...