Sidebar

Cơ cấu tổ chức

       

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 ThS. Đoàn Chí Thiện Trưởng phòng
2 Lê Thị Hải Anh Phó Trưởng phòng
3 ThS. Phan Quang Tùng Phó Trưởng phòng
4 Dương Thị Hương Chuyên viên Văn thư
5 Trần Trung Hậu Chuyên viên
6 Phan Thị Thu Trâm Chuyên viên
7 Đồng Thị Kim Thùy Chuyên viên
8 Vũ trần Thủy Trang Chuyên viên
9 Trần Quốc Khánh Nhân viên lái xe
10 Trịnh Kim Chi Nhân viên Y tế
11 Nguyễn Anh Việt Nhân viên bảo vệ
12 Trương Đa Nhân viên bảo vệ
13 Huỳnh Thái Sơn Nhân viên bảo vệ
14 Nguyễn Văn Lợi Nhân viên bảo vệ
15 Nguyễn Mạnh Đề Nhân viên bảo vệ
16 Nguyễn Kim Thời Nhân viên bảo vệ
17 Đỗ Thị Việt Hà Nhân viên bảo vệ
18 Lê Đức Tuấn Nhân viên bảo vệ
19 Trần Thị Nhật Linh Nhân viên phục vụ
20 Hà Thị Hiên Nhân viên phục vụ
21 Trần Thị Hoa Nhân viên phục vụ
22 Nguyễn Thị Thu Hồng Nhân viên phục vụ

                                   Tổng cộng có 25 cán bộ viên chức.

 

Các bài khác...