Sidebar

Quy trình phát hành danh mục/tóm tắt các tài nguyên học liệu tài nguyên số


STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1qt14htt.JPG

Bộ Phận HL

2 BM.01-QT.14-HLTT
Bộ Phận HL
3 BM.02-QT.14-HLTT Bộ môn/KhoaBộ Phận HL
4
Bộ Phận HL
5
Bộ Phận HL
6 BM.03-QT.13-HLTT Bộ Phận HL

Các bài khác...