Sidebar

Tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I khai mạc vào sáng ngày 1/1/1950 và làm việc đến hết ngày 15/1/1950, tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Về dự Đại hội có trên 200 đại biểu thay mặt cho khoảng 350.000 công nhân, viên chức, lao động. Nhiều chiến sĩ thi đua các ngành, các đoàn thể quần chúng cách mạng, các đại biểu nước ngoài cũng tham dự Đại hội. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, đại diện Mặt trận dân tộc thống nhất đã đến dự Đại hội.

Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ nhất tiến hành nhằm kiểm điểm và tổng kết kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam từ khi hình thành, nhất là từ sau Cách mạng tháng Tám thắng lợi đến thời điểm Đại hội.

Đại hội đã nhận được thư chào mừng của Liên hiệp Công đoàn thế giới, đặc biệt nhận được thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, Bác viết:

"…Nhân dịp Đại hội, tôi gửi lời thân ái chúc các đại biểu mạnh khỏe và Đại hội có kết quả thiết thực, tốt đẹp. Trong cuộc kháng chiến của dân tộc, giai cấp công nhân ta đã góp phần quan trọng và đã có những thành tích vẻ vang, từ nay giai cấp công nhân ta phải là người lãnh đạo. Vì vậy, mọi nam, nữ công nhân phải cố gắng học tập tiến bộ, phải cố gắng xung phong làm biểu mẫu trong mọi việc để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của giai cấp mình…" 

Đại hội đã nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Trường Chinh, Tổng bí thư của Đảng về nhiệm vụ của Công đoàn và của giai cấp công nhân. Đại hội đã thảo luận sôi nổi bản báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam "Công nhân Việt Nam chiến đấu cho độc lập, dân chủ và hòa bình", do đồng chí Trần Danh Tuyên trình bày.

Đại hội đề ra mục tiêu: "Động viên công nhân, viên chức cả nước, nhất là ngành Quân giới sản xuất nhiều vũ khí, khí tài phục vụ cho kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi".

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ mới của giai cấp công nhân và Công đoàn trong kháng chiến, Nghị quyết Đại hội đã nêu rõ: "Tích cực cùng toàn dân chuẩn bị chuyển sang tổng phản công, tiêu diệt thực dân Pháp và bù nhìn tay sai, đánh bại âm mưu can thiệp của đế quốc Mỹ, giành độc lập, thống nhất thật sự cho Tổ quốc, góp phần cùng lao động và nhân dân các nước đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới".

Đại hội đề ra nhiệm vụ hoạt động quốc tế: “Chung sức với lao động và các lực lượng dân chủ thế giới đấu tranh chống phản động quốc tế, nhất là phản động Mỹ, để bảo vệ hòa bình, dân chủ cho nhân loại. Liên kết và ủng hộ Liên Xô và các nước dân chủ mới. Tích cực hoạt động để góp phần thống nhất lao động thế giới. Đoàn kết chặt chẽ với lao động và các dân tộc bị áp bức, đánh đổ chế độ thực dân xâm lược, giành quyền tự do, độc lập thực sự cho các quốc gia. Giúp đỡ và phối hợp với công nhân, lao động Miên, Lào đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Đoàn kết chặt chẽ với giai cấp công nhân Pháp trong việc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản Pháp”.

Đại hội bầu đồng chí Tôn Đức Thắng – Người thành lập và lãnh đạo Công hội Ba Son (1921) làm Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam gồm 21 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ TLĐ gồm: Trần Danh Tuyên, Nguyễn Hữu Mai, Hoàng Hữu Đôn, Nguyễn Duy Tính, Trần Quốc Thảo. Đồng chí Hoàng Quốc Việt (tức Hạ Bá Cang), ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (2/1951 là ủy viên Bộ Chính trị) được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư ký, các đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Trần Quốc Thảo được bầu làm phó Tổng Thư ký.

Sau nửa tháng làm việc, ngày 15/1/1950, Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất đã kết thúc tốt đẹp, đánh dấu một bước trưởng thành to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nghị quyết được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất thông qua, là sự vận dụng đúng đắn, cụ thể và sáng tạo đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn, là điều kiện rất thuận lợi cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng trong bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II họp từ ngày 23 – 27/2/1961, tại Trường Thương nghiệp - Hà Nội, (gần Cầu Diễn, cách trung tâm Hà Nội 5 km, trên đường đi thị xã Sơn Tây). Tổng số đại biểu về dự Đại hội có 752 người, trong đó có 666 đại biểu chính thức và 86 đại biểu dự khuyết. Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu ý kiến. Đại hội đã quyết định lấy thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Huấn thị của Bác Hồ làm kim chỉ nam cho phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đề ra mục tiêu: "Động viên cán bộ, công nhân, viên chức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng CNXH ở miền Bắc với tinh thần: "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà".

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II khẳng định: "Sự nghiệp công nghiệp hóa XHCN có ý nghĩa quyết định rất lớn đối với sự phát triển thắng lợi của cách mạng nước ta, đồng thời bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, của Đảng tiên phong và phát huy tác dụng tích cực của Công đoàn trong mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội".

Đại hội đã chỉ ra nhiệm vụ chung là: "Đoàn kết, tổ chức, giáo dục toàn thể công nhân viên chức, phát huy khí thế cách mạng, khí thế làm chủ và tính tích cực sáng tạo của quần chúng làm cho quần chúng mau chóng nắm vững kỹ thuật tiên tiến, để hoàn thành thắng lới sự nghiệp công nghiệp hóa XHCN, trước mắt là thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất tổ quốc".  

Đại hội nêu ra luận điểm Công đoàn là trường học chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của giai cấp công nhân. Không ngừng nâng cao giác ngộ XHCN, nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ của công nhân, viên chức là chức năng nhiệm vụ của Công đoàn.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II đã quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng thời nhất trí thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam gồm 10 chương và 45 điều trong đó qui định cụ thể nhiệm vụ, quyền lợi đoàn viên, nguyên tắc tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của các cấp công đoàn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam mới gồm 54 ủy viên chính thức, 11 ủy viên dự khuyết. Đoàn Chủ tịch gồm 19 người: Hoàng Quốc Việt, Trần Danh Tuyên, Nguyễn Công Hòa, Bùi Quỳ, Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Hộ, Hà Văn Tính, Trương Thị Mỹ, Trịnh Công Song, Nguyễn Đức Tính, Trần Đại Lý, Hồ Sỹ Ngợi, Lê Văn Cơ, Ngụy Như Kon - Tum, Trần Anh Liên, Nguyễn Khai (Nguyễn Mậu), Trần Bảo, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Minh. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Ban Thư ký gồm có 9 người: Bùi Thế Dương, Nguyễn Minh, Nguyễn Đăng, Trần Danh Tuyên, Bùi Quí, Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Hộ và Hà Văn Tính. Đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III họp từ ngày 11 – 14/2/1974, tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 600 đại biểu (100 đại biểu dự khuyết) thay mặt cho hơn 1 triệu đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức cả nước. Đại hội đã đón 25 đoàn khách đại diện cho giai cấp công nhân và công đoàn quốc tế và đoàn đại biểu Liên Hiệp công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam do đồng chí Đặng Trần Thi (Phó Chủ tịch LHCĐGP) dẫn đầu. Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tôn Đức Thắng Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Đồng - Thủ tướng Chính phủ đã đến dự Đại hội.

Đại hội đề ra mục tiêu: "Động viên sức người, sức của chi viện cho chiến trường, tất cả để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước".

Đại hội đề ra nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn trong hai năm 1974 - 1975 là: "nhanh chóng hoàn thành việc hàn gắn những vết thương chiến tranh, ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của CNXH; củng cố quan hệ sản xuất XHCN, củng cố chế độ XHCN về mọi mặt, ổn định tình hình kinh tế và đời sống nhân dân, ra sức làm tròn nghĩa vụ đối với miền Nam anh hùng".

Đại hội biểu dương thành tích to lớn của giai cấp công nhân và phong trào công đoàn trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự đóng góp to lớn của giai cấp công nhân trong 13 năm qua. Đại hội nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Lê Duẩn - Bí Thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về: "Giai đoạn mới của cách mạng và nhiệm vụ của Công đoàn". Đại hội thông qua Điều lệ sửa đổi trong đó xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam gồm 71 uỷ viên chính thức. Đoàn Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (cơ cấu đại diện, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành quyết định chủ trương công tác giữa hai nhiệm kỳ đại hội) gồm 19 đồng chí: Vũ Tất Ban, Nguyễn Văn Bút, Lê Bùi, Đoàn Văn Cứ, Nguyễn Văn Diện, Nguyễn Văn Đệ, Vũ Định, Lê Minh Đức, Đỗ Trọng Giang, Cù Thị Hậu, Nguyễn Công Hòa, Trương Thị Mỹ, Nguyễn Tam Ngô, Nguyễn Văn Nhỡ, Thái Ngô Tài, Nguyễn Đức Thuận, Ngô Thị Thuận, Hoàng Quốc Việt và Lê Vân. Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch danh dự; Đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Các đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Công Hòa, Trương Thị Mỹ được bầu làm phó Chủ tịch. Ban Thư ký (chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và Đoàn Chủ tịch về việc chuẩn bị các văn kiện đại hội cho Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành thảo luận, quyết định, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội của Công đoàn toàn quốc, Nghị quyết của Ban Chấp hành và Nghị quyết của Đoàn chủ tịch) gồm 9 đồng chí: Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Văn Diện, Vũ Định, Đỗ Trọng Giang, Nguyễn Công Hòa, Trương Thị Mỹ, Nguyễn Tam Ngô, Nguyễn Thuyết và Lê Vân, Tổng Thư ký là đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, trưởng Ban là đồng chí Trương Thị Mỹ.

Phát huy thắng lợi của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III, tổ chức Công đoàn đã vận động đội ngũ công nhân viên chức miến Bắc khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và kế hoạch Nhà nước những năm tiếp theo.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV được tiến hành sớm hơn một năm trong điều kiện cách mạng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới - giai đoạn đất nước thống nhất, cả nước cùng đi lên CNXH.

Ngày 8/5/1978 Đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam khai mạc tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội. Đại hội diễn ra trong 4 ngày (từ 8/5 đến 11/5/1978). Tham dự Đại hội có 926 đại biểu thay mặt cho trên 3 triệu đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức trong cả nước. Đây là Đại hội đầu tiên của phong trào công đoàn Việt Nam sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất và tổ chức Công đoàn hai miền Nam Bắc đã được thống nhất.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, có đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam; đồng chí Trường Chinh, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy Ban thường vụ Quốc hội; đồng chí Phạm Văn Đồng, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đến dự Đại hội. Đại hội đón 36 đoàn đại biểu quốc tế đại diện cho tổ chức Công đoàn thế giới, mang đến cho giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam tình đoàn kết của phong trào công nhân, Công đoàn thế giới.

Đại hội đã đề ra mục tiêu: "Động viên giai cấp công nhân và người lao động thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa trong cả nước".

Đại hội đã cụ thể hóa những nhiệm vụ cách mạng của giai cấp công nhân và phong trào công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng mà nhiệm vụ trọng tâm là: "tập hợp, vận động công nhân lao động hăng hái thi đưa sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ II". Đại hội đề ra 8 nhiệm vụ cụ thể là:

- Phát động phong trào cách mạng của công nhân viên chức thi đua lao động sản xuất cần kiệm xây dựng CNXH nhằm tăng năng suất lao động, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước.

- Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức thi đua phục vụ nông nghiệp.

- Tổ chức và từng bước cải thiện đời sống, phát triển phúc lợi bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân viên chức.

- Vận động cán bộ viên chức tích cực tham gia hoàn thành các quan hệ sản xuất ở miền Nam.

- Tích cực tham gia cải tiến quản lý xí nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước nhằm củng cố và quan hệ sản xuất XHCN.

- Đẩy mạnh giáo dục chính trị, văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ cho công nhân viên chức.

- Tích cực góp phần tăng cường đoàn kết lao động và phong trào công đoàn thế giới đấu tranh vì quyền lợi của những người lao động, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH.

- Cải tiến công tác, xây dựng công đoàn vững mạnh.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam gồm 155 ủy viên. Ban Thư ký gồm 12 đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hộ, Mai Văn Bẩy, Nguyễn Văn Diện, Vũ Định, Đỗ Trọng Giang, Nguyễn Thị Hiếu, Trần Anh Liên, Nguyễn Tam Ngô, Nguyễn Thuyết, Nguyễn Văn Ưng (tức Tấn). Đồng Chí Nguyễn Văn Linh, ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (sau này là Tổng Bí thư BCHTW Đảng) được bầu làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và đồng chí Nguyễn Hộ được bầu làm phó Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Ban Kiểm tra có 7 ủy viên, do đồng chí Nguyễn Văn Ưng làm Trưởng ban.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V họp từ ngày 16/11 đến 18/11/1983 tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội (họp trù bị tại khách sạn Giảng Võ - Hà Nội). Đại hội gồm 949 đại biểu thay mặt cho gần 4 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước về dự. Đến dự Đại hội có các đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trường Chinh, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí Phạm Văn Đồng, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát là: "Động viên công nhân lao động thi đua thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng: Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu".

Đại hội đề ra những nhiệm vụ cụ thể là:

- Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp.

- Phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa nông nghiệp từng bước lên sản xuất lớn XHCN.

- Lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân phối lưu thông, chăm sóc đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức.

- Thực hiện những nhiệm vụ văn hóa, xã hội.

- Tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống địch và các phần tử phá hoại, chống các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ sản xuất, sẵn sàng chiến đấu.

- Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng người công nhân mới xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Phát triển hợp tác với Công đoàn Lào, Công đoàn Campuchia, Công đoàn Liên Xô và Công đoàn các nước trong cồng đồng XHCN, tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của phong trào công đoàn thế giới vì lợi ích của người lao động, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V nhất trí lấy ngày 28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam gồm 155 đồng chí. Ban Thư ký gồm 13 đồng chí: Phạm Thế Duyệt, Dương Xuân An, Đinh Gia Bẩy, Mai Văn Bảy, Vũ Xuân Cận, Hoàng Mạnh Chính, Vũ Định, Phạm Lợi, Lê Phong, Vũ Kim Quỳnh, Nguyễn Thị Thân, Đỗ Thị Thiệp và Hoàng Tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Ủy ban kiểm tra Tổng Công đoàn Việt Nam có 11 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thị Thân làm Trưởng ủy ban.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI tổ chức trọng thể từ ngày 17 - 20/10/1988, tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội. Đại hội gồm có 834 đại biểu thay mặt cho hơn 3 triệu đoàn viên công đoàn. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan đoàn thể quần chúng và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng.

Đại hội VI Công đoàn Việt Nam là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân và người lao động. Đây là Đại hội đầu tiên thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đồng thời cũng đặt ra cơ sở lý luận cho đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn.

Đại hội với tinh thần đổi mới "Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" trong bầu không khí công khai, dân chủ. Đại hội đă đánh giá thực trạng tình hình phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đề ra giải pháp khắc phục yếu kém để đưa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn phát triển, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, một mốc quan trọng trên con đường đổi mới đất nước.

Đại hội đã đề ra mục tiêu có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với công nhân lao động là: "Việc làm và đời sống, dân chủ và công bằng xã hội".

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới, trong đó hai nhiệm vụ chính là: "Động viên công nhân, lao động đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hăng hái đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; Chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động".

Để phù hợp với yêu cầu tập hợp người lao động thuộc các thành phần kinh tế, phù hợp với yêu cầu mở rộng đối tượng và phạm vi hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đổi tên các Liên hiệp công đoàn tỉnh, thành phố, đặc khu, huyện, thị xã thành Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, đặc khu, huyện, thị xã. Bỏ chức danh Tổng thư kí, Chủ tịch Tổng Lao động Lao động Việt Nam là người đứng đầu Ban Chấp hành và Ban Thư kí Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thay chức danh Thư kí công đoàn các cấp bằng chức danh Chủ tịch công đoàn.    

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 155 người; Ban Thư kí (Đoàn Chủ tịch) gồm 15 người: Nguyễn Văn Tư, Dương Xuân An, Cù Thị Hậu, Đinh Gia Bẩy, Đào Thị Biểu, Vũ Tất Ban, Nguyễn Ngọc Cận, Hoàng Minh Chúc, Nguyễn Xuân Can, Hoàng Thị Khánh, Nguyễn An Lương, Lê Phong, Vũ Kim Quỳnh, Nguyễn Hồng Quân và Đỗ Thị Thiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Đồng chí Cù Thị Hậu, ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch thường trực và đồng chí Dương Xuân An được bầu làm phó Chủ tịch TLĐ.

Ủy ban Kiểm tra gồm 11 người, do đồng chí Cù Thị Hậu làm Chủ nhiệm.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII được tiến hành từ ngày 9 - 12/11/1993, tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội. Tham dự Đại hội có hơn 600 đại biểu thay mặt cho công nhân, viên chức, lao động khắp mọi miền đất nước. Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tới dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đỗ Mười nhấn mạnh: "Phải tập trung sức xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, trước hết là đội ngũ công nhân, lao động trong các ngành sản xuất, kinh doanh và trong khu vực quản lý nhà nước. Tăng cường đoàn kết thống nhất giai cấp công nhân, gắn lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc; làm hạt nhân trong khối liên minh công - nông - trí thức, lực lượng chủ yếu bảo đảm thành công của quá trình CNH, HĐH nước nhà". "Công đoàn có trách nhiệm động viên công nhân lao động xây dựng khối đại kết toàn dân… phát huy sức mạnh tổng hợp của cả  nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới"; Khắc phục tình trạng "Nhà nước hóa, hành chính hóa" trong tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn.

Đại hội VII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu của hoạt động công đoàn 5 năm (1993 - 1998) là: "Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, góp phần và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích của công nhân, lao động".

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính của Công đoàn những năm 1993 - 1998:

 - Động viên công nhân, lao động phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Vận động công nhân, lao động tích cực góp phần tham gia xây dựng Đảng, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ tổ quốc;

- Tham gia xây dựng giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách; tăng cường các hoạt động xã hội để bảo vệ lợi ích, chăm lo đời sống công nhân, lao động;

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; tăng cường khối liên minh công - nông - trí thức;  

- Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực và bản lĩnh đội ngũ cán bộ công đoàn;

- Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, tạo thêm nguồn tài chính;

- Tăng cường và mở rộng hợp tác với Công đoàn các nước và các tổ chức quốc tế thuộc các xu hướng khác nhau nhằm cùng phấn đấu cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì lợi ích người lao động và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đă bầu 125 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. BCH đă bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí: Nguyễn Văn Tư, Nguyễn An Lương, Hoàng Thị Khánh, Vũ Tất Ban, Nguyễn Mậu Bành, Đặng Ngọc Chiến, Hoàng Vĩnh Cửu, Nguyễn Văn Dũng, Trần Quang Giao, Trần Thị Hồng, Đỗ Đức Ngọ, Vũ Kim Quỳnh và Huỳnh Kim Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Cù Thị Hậu, ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch thường trực; các đồng chí Hoàng Minh Chúc, Nguyễn An Lương, Hoàng Thị Khánh được bầu làm phó Chủ tịch.

Đại hội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VII gồm 11 ủy viên, đồng chí Vũ Kim Quỳnh - ủy viên Đoàn Chủ tịch được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TLĐ.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII họp từ ngày 3 đến ngày 6/11/1998, được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội gồm 898 đại biểu của 80 đoàn (61 LĐLĐ tỉnh, thành phố và 18 Công đoàn ngành nghề toàn quốc về dự và 1 đoàn của cơ quan TLĐ), 31 đoàn đại biểu quốc tế, đại diện Tổ chức Liên hiệp công đoàn Thế giới, đại biểu công đoàn các nước trong khu vực và các đoàn ngoại giao. Tới dự Đại hội có các đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Trần Đức Lương, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phan Văn Khải, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nông Đức Mạnh, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và nhiều đại biểu đại diện các đoàn thể quần chúng.

Đại hội đề ra mục tiêu: "Vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh".

Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa, phát triển về số lượng và chất lượng, làm nòng cốt trong việc xây dựng khối liên minh vững chắc với nông dân và trí thức; ra sức phát triển đoàn viên trong các thành phần kinh tế, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật pháp, chính sách có liên quan đến CNVCLĐ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, động viên CNVCLĐ phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tập hợp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, vững vàng về chính trị, giác ngộ về giai cấp, thiết tha gắn bó với tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, có trình độ làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết dân tộc.

- Phát động phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với khẩu hiệu: "Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh"; đó là các phong trào: "Lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; phong trào "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; phong trào "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội" phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phấn đấu đến năm 2003 ở khu vực hành chính sự nghiệp, kinh tế Nhà nước ít nhất có 90% công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức Công đoàn. Nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở vững mạnh. 100% khu vực liên doanh, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở và 60% số cán bộ công nhân, viên chức, lao động là đoàn viên công đoàn. Khu vực kinh tế tư nhân có ít nhất 50% số đơn vị có tổ chức Công đoàn và trên 50% số công nhân, viên chức, lao động vào Công đoàn; có từ 50% số Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh; phấn đấu đến năm 2003 có 100% số cán bộ công đoàn chủ chốt và Chủ tịch công đoàn cơ sở được qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.  

- Nêu cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Tập trung trí tuệ, cán bộ tham gia nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật và các chế độ về các chính sách về lao động, tiền lương, tiền công, bảo hộ lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo và đào tạo lại các ngành nghề và các chính sách xă hội khác; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Tham gia củng cố, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước nhằm làm cho các doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả và phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Tích cực cùng với Nhà nước thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động tìm kiếm, mở mang các hoạt động dịch vụ, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo trong công nhân, viên chức, lao động và bảo vệ quyền lợi người lao động Việt Nam đang lao động hợp tác ở nước ngoài. 

- Vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vũng mạnh. Tham gia có hiệu quả trong công cuộc cải cách hành chính, chống quan liêu, lãng phí, chống tham nhũng, buôn lậu, thực hành dân chủ hóa; có kế hoạch bồi dưỡng công nhân và người lao động giỏi để giới thiệu cho Đảng.

- Mở rộng và củng cố hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường hữu nghị và hợp tác về mọi mặt, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ bên ngoài với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đồng thời, tích cực đóng góp vào cuộc đấu tranh chung của người lao động và Công đoàn các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, phát triển và vì người lao động, vì quyền Công đoàn, vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xă hội.  

Với tinh thần làm việc khấn trương sôi nổi, dân chủ và trách nhiệm cao trước giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước. Đại hội đă bầu 145 đồng chí vào Ban Chấp hành TLĐ khóa VIII. Ban Chấp hành đă bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí: Cù Thị Hậu, Nguyễn An Lương, Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Văn Dũng, Trần Quang Giao, Trần Thị Hồng, Vũ Khang, Nguyễn Hữu Lợi, Nguyễn Thị Luật, Vũ Tiến Sáu, Huỳnh Kim Sơn, Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Viết Vượng và Hoàng Văn Yên. Đồng chí Cù Thị Hậu, ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn An Lương - Phó Chủ tịch thường trực; các đồng chí Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VIII gồm 13 ủy viên do đồng chí Vũ Khang làm Chủ nhiệm.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 1998 - 2003 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển giao nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn giữa hai thế kỷ. 

 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần IX họp từ ngày 10 – 13/10/2003, tại Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô, thủ đô Hà Nội. 900 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 4,2 triệu đoàn viên đã về dự Đại hội. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí nguyên là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể khác, cùng 31 đoàn đại biểu Công đoàn quốc tế và Công đoàn các nước, đại diện đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và phi chính phủ có quan hệ với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tới dự. Đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội và đã trao tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: "Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đoàn kết, lao động sáng tạo, đi đầu trong sự nghiêp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

Khẩu hiệu hành động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới là: Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Đại hội đă đề ra mục tiêu và phương hướng tổng quát của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2003 - 2008:

Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới; củng cố và phát triển sâu rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả trong CNVCLĐ; Tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức CĐ trong các thành phần kinh tế; nâng cao năng lực và trình độ cán bộ công đoàn; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn nhiệm kỳ 2003 - 2008 là:

- Tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

- Chủ động tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

- Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước.

- Phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức CĐ cho phù hợp với từng loại hình cơ sở, từng cấp CĐ; nâng cao năng lực và trình độ cán bộ CĐ.

- Mở rộng hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam.

Đại hội IX Công đoàn Việt Nam là Đại hội "Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới", thể hiện ý chí và nguyện vọng to lớn của giai cấp công nhân, của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam bước vào thế kỷ và thiên niên kỷ mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 150 ủy viên. Ban Chấp hành khoá IX đă bầu ra 19 uỷ viên, Đoàn Chủ tịch gồm: đồng chí Cù Thị Hậu, Đặng Ngọc Tùng, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng, Đặng Ngọc Chiến, Nguyễn Hoà Bình, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Khang, Nguyễn Viết Vượng, Hoàng Văn Yên, Hoàng Ngọc Thanh, Lê Vân Trình, Đỗ Đăng Hiếu, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Huy Cận, Nguyễn Thị Kim Hải, Nguyễn Thế Phúc, Phan Viết Thông và Phan Thị Thu Vân. Đồng chí Cù Thị Hậu, ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch thường trực; các đồng chí Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Hòa Bình được bầu làm phó Chủ tịch.

Ban Chấp hành bầu ủy Ban kiểm tra Tổng Liên đoàn gồm 11 đồng chí, đồng chí Vũ Khang, ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

 

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X

Đại hội X Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 02-5/11/2008 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 985 đại biểu chính thức. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí nguyên Tổng Bí thư và lãnh đạo lão thành của Đảng, Nhà nước; các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng; các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể khác, cùng 20 đoàn đại biểu Công đoàn quốc tế và Công đoàn các nước, đại diện đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và phi chính phủ có quan hệ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự. Đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội và đã trao tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: "Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước".

Đại hội X Công đoàn Việt Nam là Đại hội đầu tiên của thời kỳ đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế; nước ta chính thức là thành viên WTO; là uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc; giai cấp công nhân và cán bộ, đoàn viên, công đoàn cơ sở phát triển nhanh; Ban Chấp hành TW Đảng ban hành Nghị quyết về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

Đại hội đă kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình phong trào công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động Công đoàn trong 5 năm (2003 - 2008), phân tích những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐVN và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ tới (2008 - 2013). Các đại biểu đă thảo luận sôi nổi, bàn các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao vị thế của Công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị và trên trường quốc tế. Có 47 bản tham luận được gửi tới Đại hội, có 11 tham luận được trình bày trực tiếp tại Đại hội, 268 lượt ý kiến phát biểu về 24 vấn đề tại các tổ. Nhiều nội dung tham luận đă đi thẳng vào những vấn đề bức xúc hiện nay của công nhân lao động và tổ chức Công đoàn. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của tổ chức Công đoàn hiện nay là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết Điều lệ Công đoàn Việt Nam (bổ sung, sửa đổi), trong đó tập trung vào: Nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn cơ sở; Về cán bộ công đoàn; Công đoàn cơ sở trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; Công đoàn giáo dục huyện; Công đoàn cơ sở các cơ quan Trung ương.

Khẩu hiệu hành động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới: "Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước" 

8 nhóm chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ X với các chương trình hành động cụ thể cũng đã được thông qua.

Đại hội đă bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN khoá X gồm 160 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành TLĐ khoá X đă bầu Đoàn Chủ tịch TLĐ gồm 21 đồng chí; Uỷ ban kiểm tra TLĐ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng được bầu làm Chủ tịch TLĐ. Đồng chí Đỗ Xuân Học được bầu làm Chủ nhiệm UBKT.

Nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2008 - 2013

1. Đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đây là nhiệm vụ được xác định quan trọng hàng đầu.

Chủ động tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Trước mắt là chính sách về nhà ở, chính sách bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo và các thiết chế văn hoá phục vụ công nhân lao động. Phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động.

Hướng dẫn, giúp đỡ công nhân, lao động giao kết Hợp đồng lao động; đại diện tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể với nội dung quy định có lợi hơn cho người lao động; đẩy mạnh việc ký Thoả ước lao động tập thể cấp tổng công ty, tiến tới thực hiện ký Thoả ước lao động tập thể cấp ngành nghề toàn quốc. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp …

2. Tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ: tập trung 5 phong trào và 01 cuộc vận động: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo",  "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Thi đua phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn", "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển", "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động", cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"…

4. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn

5. Công tác vận động nữ CNVCLĐ

6. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế

7. Công tác đối ngoại Công đoàn

8 nhóm chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2008 – 2013:

1. Hàng năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; có 90% trở lên số doanh nghiệp nhà nước tổ chức Đại hội công nhân, viên chức; trên 50% số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức Hội nghị người lao động.

2. Có 70% trở lên số công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức thương lượng với người sử dụng lao động, xây dựng, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nhất là những nơi đông công nhân, lao động. Phấn đấu xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành.

3. Tham gia cùng với cơ quan quản lý nhà nước đào tạo đội ngũ công nhân để có 70% trở lên số công nhân được đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp; phấn đấu giảm số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người và bệnh nghề nghiệp; 65% trở lên số công nhân được tham gia bảo hiểm xã hội.

4. Giới thiệu mỗi năm ít nhất 90.000 công nhân ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng.

5. Kết nạp mới ít nhất 1,5 triệu đoàn viên. Đến hết năm 2013, có 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được công đoàn cơ sở và tập hợp được từ 60% trở lên số công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp gia nhập công đoàn.

6. Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công đoàn.

7. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đạt 30% trở lên. Các công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở có từ 50% lao động nữ trở lên, nhất thiết phải có cán bộ lănh đạo chủ chốt là nữ.

8. Hàng năm có trên 80% số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn "Công đoàn cơ sở vững mạnh", trong đó có 10% đạt tiêu chuẩn "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc".

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 diễn ra từ ngày 27 - 30/7/2013, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 944 đại biểu triệu tập thuộc 83 đoàn đại biểu; 07 đoàn đại biểu quốc tế, trong đó 04 đoàn đại biểu Công đoàn quốc tế từ nước ngoài vào và 03 đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Các đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… đã về dự Đại hội.

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Luật Công đoàn 2012, Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành bắt đầu được thực thi; Nghị quyết 20-NQ/TW sẽ được TƯ sơ kết, đánh giá 5 năm triển khai và đề ra những giải pháp triển khai hiệu quả hơn, tạo hành lang pháp lý quan trọng, động lực khích lệ cho hoạt động công đoàn…

Đại hội đã nghe đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt lănh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, trong đó nhấn mạnh: Thời gian tới, hoạt động của tổ chức Công đoàn phải thực sự hướng về cơ sở, giải đáp trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra về đời sống, việc làm của CNVCLĐ; thực sự chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tổng Bí thư đề nghị tổ chức Công đoàn cần nắm vững, quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước.

Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát và phương châm hành động của tổ chức CĐVN trong nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Mục tiêu, phương hướng tổng quát:

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xă hội; nâng cao chất lương công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

- Phương châm hành động:

 "Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn"

Đại hội nhất trí số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI là 175 đồng chí và đă bầu tại đại hội 172 đồng chí.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI đă tiến hành họp hội nghị lần thứ nhất, nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI là 27 đồng chí và đã bầu tại Hội nghị lần thứ nhất là 24 đồng chí. Hội nghị bầu đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - giữ chức Chủ tịch và bầu 5 đồng chí: Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lư, Trần Thanh Hải giữ chức Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI gồm 15 đồng chí và bầu đồng chí Đỗ Xuân Học - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch - làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị:

1. Thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

2. Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.

3. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh các văn kiện và chính thức ban hành.

4. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ đă được thông qua.

Đại hội xác định 11 nhóm chỉ tiêu phấn đấu và 04 chương trình hành động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, trong đó:

·        07 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của Công đoàn:

 

-         Phấn đấu đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên.

-         90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

-         100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Bảo đảm nguồn kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

-         Đảm bảo 100% các đoàn điều tra tai nạn lao động chết người có đại diện công đoàn tham gia. Phấn đấu trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn mỗi tổ sản xuất có bình quân 01 an toàn vệ sinh viên.

-         Hàng năm có 80% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

-         Bình quân hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

-         Có 100% số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Văn phòng tư vấn pháp luật hoặc tổ tư vấn pháp luật.

-         Có 100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.

·        04 chỉ tiêu tổ chức Công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện

 

-         Hàng năm có 95% trở lên số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; 95% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức Hội nghị người lao động.

-         Có 100% số doanh nghiệp nhà nước, 65% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn xây dựng được thỏa ước lao động tập thể.

-         Hàng năm có 80% trở lên số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn.

-         Vận động từ 60% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

·        04 chương trình hành động:

-         Chương trình "Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018".

-         Chương trình "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn".

-         Chương trình "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể".

-         Chương trình "Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động".

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng đặt ra, Đại hội xác định 08 nhóm  nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

 

-         Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

-         Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn

-         Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

-         Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

-         Công tác nữ công

-         Công tác đối ngoại

-         Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra

-         Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

Các bài khác...