Sidebar

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

     
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 ThS. Nguyễn Tấn Hòa Trưởng phòng
2 ThS. Nguyễn Hữu Thành Phó Trưởng phòng
3 ThS. Phạm Thị Tú Phương Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Dũng Nhân viên Kỹ thuật (QL KTX)
5 Huỳnh Thị Kim Liên
Chuyên viên
6 Trần Nam Thắng Nhân viên Kỹ thuật
7 Phan Văn Dưỡng Nhân viên Kỹ thuật
8 Nguyễn Thị Thanh Hà Nhân viên phục vụ
9 Đặng Thị Đẳng Chuyên viên
10 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên
11 Phạm Đình Tân Tân Nhân viên

 Tổng cộng có 11 cán bộ viên chức. 
 

Các bài khác...