Sidebar

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Học liệu và Truyền thông


  Điện thoại:  0236.3532597      
  Email: lrcc@ute.udn.vn      
        
  ThS. Lê Vũ    
  Giảng viên, Giám đốc Trung tâm    
  Điện thoại:  0236.3532597    
  Email: levu@ute.udn.vn      
        
  ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa
  Giảng viên, Phó Giám đốc
  Điện thoại:  0236.3532597
  Email: hbdnghia@ute.udn.vn
   
        
  ThS. Nguyễn Thị Phi Xếch
  Chuyên viên
  Điện thoại:  0236.3532597
  Email: ntpxech@ute.udn.vn
   
        
  Lê Thị Thùy Dương
  Thư viện viên
  Điện thoại:  0236.3896601
  Email: lttduong@ute.udn.vn
   
        
  Đàm Thị Minh Lệ
  Thư viện viên
  Điện thoại: 0236.3896601
  Email: dtmle@ute.udn.vn
   
        
  Lê Thị Thanh Loan
  Thư viện viên
  Điện thoại: 0236.3896601
  Email: lttloan@ute.udn.vn
   

 Tổng cộng có 6 cán bộ viên chức

Các bài khác...