Sidebar

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Ngày 03/02/2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ v/v ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.                                                                                                                                                                                                         

Các bài khác...