Sidebar

Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch - Tài chính

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

     
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh Kế toán trưởng
2 ThS. Nguyễn Song Ly Kế toán viên
3 Nguyễn Đăng Khanh Kế toán viên
4 Trương Thị Xuân Diệp Thủ quỹ

                                   Tổng cộng có 4 cán bộ viên chức. 

Các bài khác...