Sidebar

Cơ cấu tổ chức

       

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Nguyễn Linh Nam Trưởng phòng
2 ThS. Huỳnh Nhật Nam Phó Trưởng phòng
3 Lê Thị Xuân Thanh Chuyên viên
4 Đào Thị Thanh Thu Chuyên viên
5 Lê Văn Huy Chuyên viên
6 ThS. Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên

                                   Tổng cộng có 06 cán bộ viên chức.

 

Các bài khác...