Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Phòng Đào tạo

STT

TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1.    

Quy trình xây dựng kế hoạch Đào tạo năm học

XEM

XEM

2.    

Quy trình xây dựng thời khóa biểu học tập

XEM

XEM

3.    

Quy trình đăng ký học phần

XEM

XEM

4.    

Quy trình xử lý học vụ sinh viên

XEM

XEM

5.    

Quy trình xin cấp bảng điểm

XEM

XEM

6.    

Quy trình Xin tạm dừng học và tiếp tục học sau khi tạm dừng

XEM

XEM

7.    

Quy trình xin thôi học

XEM

XEM