Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Phòng Đào tạo

STT TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1 Quy trình xây dựng kế hoạch Đào tạo năm học XEM XEM
2 Quy trình xây dựng thời khóa biểu học tập XEM XEM
3 Quy trình đăng ký học phần XEM XEM
4 Quy trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp XEM XEM
5 Quy trình xử lý học vụ sinh viên XEM XEM
6Quy trình mời giảng viên thỉnh giảng XEM XEM
7 Quy trình cấp bản sao bằng tốt nghiệp XEM XEM
8Quy trình xác mình văn bằng tốt nghiệp XEM XEM
9Quy trình xin thôi học XEM XEM
10Quy trình Xin tạm dừng học và tiếp tục học sau khi tạm dừng XEM XEM
11 Quy trình xin cấp bảng điểm XEM XEM
12 Quy trình tổ chức triển khai thực tập doanh nghiệp XEM XEM
13 Quy trình Biên soạn giáo trình XEM XEM
14 Quy trình Lựa chọn và duyệt giáo trình XEM XEM