Sidebar

Quy trình Trình ký ban hành văn bản


STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1qt5tchc1.JPG
Hồ sơ, Văn bản trình ký
Đơn vị trình ký

2 BM.01-QT.05-TCHC
BM.02-QT.05-TCHC
BM.03-QT.05-TCHC
BM.04-QT.05-TCHC
BM.05-QT.05-TCHC
Văn thư
P. TCHC

3 Văn thư
P. TCHC

4 BM.01-QT.05-TCHC
BM.02-QT.05-TCHC
BM.03-QT.05-TCHC
BM.04-QT.05-TCHC
BM.05-QT.05-TCHC
Văn thư
P. TCHC

5 BGHVăn thư
P. TCHC
6 Hồ sơ, Văn bản trình ký Văn thư
P. TCHC

7
Văn thư
P. TCHC


Các bài khác...